President Vice President Chief Executive Officer
Sofia Kiriakopoulou Otto Kiriakopoulos George Kiriakopoulos