ΚΕΝΤΡΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ

 ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ -ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ-ΒΑΦΕΣ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ   

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ                                             ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

                  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ                                                                                           ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

              ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ                                                                        ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

                    ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Η/Μ                                                                                           ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Η/Μ

                           ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ                                                                                                   ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ